Yang, Hang, Jianhua Zhu, Yong Zhan, Shengtang Li, Jiangchuan Wang, Zhenhuan Ye, Yulan Wang, Qiang Zhang, Zhenglong Zhu, Changguo Yan, Juan Fu, Xu Zhang, Chunpeng Wang, and Yongnian Mao. 2022. “Design of Three-Dimensional Parking System Based on Crank Slider Mechanism”. Journal of Research in Multidisciplinary Methods and Applications 1 (2):01220102006. http://satursonpublishing.com/jrmma/article/view/a01220102006.