Guo, Lei, Jiatong Li, Xiaoqian Zhu, Yuelin Li, and Fengxia Zhang. 2023. “Analysis of Academic Thought of ‘Lufu Forbidden Prescription’”. Journal of Research in Multidisciplinary Methods and Applications 2 (5):01230205001. http://satursonpublishing.com/jrmma/article/view/a01230205001.