Published: 2023-03-15

Capsicum Recognition Based on Python and Convolutional Neural Networks

Qing’e Wang , Zhenglong Zhu, Zhenhuan Ye, Maoyin Tang, Wenchang Jiang , Tingting Qian

01230203001

Design of Small Golden Egg Halogen Machine Based on Arduino

Mengmei Yuan , Liangyou Song , Dengqiu Ma , Zhenhuan Ye, Gao Zhao

01230203002